Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Seinäjoen lukioiden järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssääntöjä sovelletaan Seinäjoen kaupungin lukioissa (Nurmo, Seinäjoki ja Etelä-Seinäjoen toimipiste sekä Ylistaro). Oppilaitoksiin kuuluvina pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita sekä käytössä olevia verkkoympäristöjä. Opiskeluksi katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat. Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

1. Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen, syrjintä ja häirintä on kielletty. Jokainen kouluyhteisön jäsen edistää käyttäytymisellään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä hyviä tapoja koulutuksen järjestäjän kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Toiset huomioon ottava käyttäytyminen on kaikkien yhteinen asia. Oppilaitoksen henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä tulee viipymättä noudattaa. Mobiililaitteita käytetään ohjeiden mukaan. Turvallisuutta vaarantavien esineiden, aineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty.

2. Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Hänen tulee suorittaa annetut tehtävät rehellisesti, tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin ja muun tarvittavan varustuksen. Vilppi ja plagiointi on kielletty. Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtina, ellei muuten ole sovittu.

3. Tupakointituotteet, alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Tupakointi, nuuskan ja sähkötupakan käyttö on kielletty kaikissa kaupungin oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa sekä piha-alueilla tupakkalain mukaisesti. Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on niin ikään kielletty oppilaitosten alueilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

4. Omaisuus

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava oppilaitoksen henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen tai katoaminen on korvattava. Oppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista. Polkupyörät säilytetään lukittuna niille varatuissa paikoissa. Moottoriajoneuvot paikoitetaan niille varatuille parkkialueille. Koulualueella ja -matkalla noudatetaan liikennesääntöjä.

5. Sääntörikkomusten seuraukset

Vilpissä ja plagioinnissa noudatetaan ylioppilas-tutkinnon määräyksiä. Opiskelijaa, joka ei noudata lukion järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa:

  1. opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän opiskelijan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
  2. rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
  3. opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä kolmen työpäivän ajaksi turvallisuuden tai häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
  4. varhaiskasvatus-ja koulutuslautakunta voierottaa opiskelijan määräajaksi.
Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.